Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, πραγματοποιήθηκε μία Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στην Σχολική Επιθεώρηση του Arad στις 3 Οκτωβρίου 2019 με 38 συμμετέχοντες, συγκεκριμένα δασκάλους, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικούς εκπροσώπους στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, πέρα από τους υπαλλήλους του Δήμου και άλλων τοπικών Οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο Sea4All και τα αποτελέσματά του μαζί με τα επιτεύγματα. Όλα τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα εργαλεία (εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά) συζητήθηκαν και και συλλέχθηκαν προτάσεις και σχόλια για βελτίωση.

Αποτελέσματα και σχόλια

Εκτός από τις παρουσιάσεις για το έργο και τα εκπαιδευτικά και ηλεκτονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν επίσης σχετικά θέματα με: α) τη σπουδαιότητα της εκμάθησης από μικρή ηλικία σε σχέση με θέματα που αφορούν κυρίως το περιβάλλον και το καθήκον των πολιτών να συντηρούν και να διασώζουν το περιβάλλον όταν και αν είναι απαραίτητο, β) το ενδιαφέρον και τον αντίκτυπο που είχε το έργο Sea4All στα σχολεία μεταξύ των μικρών μαθητών, γ) τις ψηφιακές ικανότητες που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του έργου Sea4All ως παράδειγμα ορθής πρακτικής), δ) εμπειρίες κατά την εφαρμογή του έργου: παρουσίαση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά και των δυνατών και αδύναμων σημείων κατά τη διάρκεια εφαρμογής τέτοιων έργων/ δραστηριοτήτων με τους μαθητές, ε) το παιχνίδι ήταν μια πλήρη επιτυχία στα πιλοτικά σχολεία της Ρουμανίας.

Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.