Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ) (Sea4All)», θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς Ηλεκτρονικά παιχνίδια και Εργαλεία Διαμόρφωσης Οικολογικής Συνείδησης ιδιαίτερα για τη Θαλάσσια Ρύπανση με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης σε μαθητές,

Το διδακτικό υλικό θα διαμορφωθεί από τη συνεργασία τριών επιστημονικών πεδίων: Οι εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν τη διδακτική ύλη και το υλικό, το οποίο θα εμπλουτιστεί με επιστημονικά στοιχεία και μελέτες σε συνεργασία με  Επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης και θα παρουσιάζεται και θα χρησιμοποιείται με τη συνδρομή καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα βασίζονται σε περιβαλλοντικές μελέτες και σε αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους και απαιτήσεις, προκειμένου να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης μέσα από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Πληροφορίες σχετικά με το έργο

Διάρκεια: 01/12/2017-30/11/2019
Συνολικός προϋπολογισμός: 294.180,00 €
Τύπος έργου: Erasmus+ – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
Περιοχή: Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαιδευση
Χρηματοδοτείται:  Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης
Αριθμός Σύμβασης: 2017-1-EL01-KA201-036241