Στόχοι

Οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του έργου θα είναι τα μέλη της σχολικής εκπαίδευσης όπως οι εκπαιδευτικοί, οι μάθητες και γενικότερα ολόκληρη η σχολική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Διαμόρφωση ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης
  • Ενίσχυση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων και βελτίωση των γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον
  • Αύξηση των κινήτρων και της δέσμευσης των μαθητών, προωθώντας την κριτική σκέψη για τη θαλάσσια ρύπανση
  • Υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων με παράλληλη αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων
  • Ανάπτυξη εργαλείων και υλικού ηλεκτρονικής μάθησης για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης
  • Δημιουργία δημιουργικού και θετικού περιβάλλοντος μάθησης
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σε ζητήματα θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής των ικανοτήτων ESD (Δεξιότητες στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη)

Η κοινοπραξία αναμένει ότι τα προϊόντα, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις και οι μεθοδολογίες θα υιοθετηθούν από διάφορους οργανισμούς και φορείς, και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες.