Πνευματικά Προϊόντα

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + «Διαμόρφωση της κριτικής σκέψης στα σχολεία για τη θαλάσσια ρύπανση με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ (Sea4All)», θα προκύψουν πέντε πνευματικά αποτελέσματα από τους εταίρους του έργου και την τεχνογνωσία που φέρνει καθένας

01. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Θα αναπτυχθεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και θα χρησιμοποιηθεί για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών σε θέματα προστασίας και διατήρησης της θάλασσας. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα βασίζεται στον συνδυασμό τριών μοντέλων επαγγελματικής εξέλιξης: το μοντέλο ανάπτυξης συνεργατικών πόρων και προσαρμογής, το μοντέλο έρευνας δράσης και το μοντέλο ολόκληρου του συστήματος, προκειμένου να παρέχονται στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους ποικίλες και διαφορετικές ευκαιρίες για εσωτερικές (στο σχολείο) και εξωτερικές δραστηριότητες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, παράκτιες περιοχές, θαλάσσια μουσεία, ενυδρεία, εργαστήρια κλπ. Κατά τη διαμόρφωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο ικανοτήτων των εκπαιδευτικών του ESD προσαρμοσμένο στο συγκεκριμένο θέμα του έργου. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, καθώς θα συμβάλει πρακτικά στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις δραστηριότητες του εγχειριδίου και την πλατφόρμα με συγκεκριμένο και ολιστικό τρόπο, δίνοντάς τους παράλληλα εργαλεία, ιδέες, και μαθήματα για τη συνολική  υποστήριξη της εργασίας τους  σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος.

02. Τεχνολογικές Εξελίξεις στη Θαλάσσια Ρύπανση

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να μελετηθούν οι πετρελαιοκηλίδες μικρής κλίμακας καθώς και τα επιπλέοντα αντικείμενα που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στα παράκτια οικοσυστήματα και τους θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας θα γίνει συλλογή πολλών χωρικών και χρονικών μετεωρολογικών, ωκεανογραφικών, γεωμορφολογικών, γεωλογικών και θαλάσσιων οικολογικών δεδομένων από διάφορες βάσεις δεδομένων. Αυτά θα συνδυαστούν για την πρόβλεψη, αλλά και τη διάδοση των επιπτώσεων των μικρών πετρελαιοκηλίδων και των επιβλαβών επιπλεόντων αντικειμένων. Όλο αυτό το υλικό που θα διαμορφωθεί, θα αποτελεί μέρους των υπολοίπων αποτελεσμάτων του έργου ως μέρος των σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης λόγω πετρελαιοκηλίδων και επιπλεόντων αντικειμένων.

03. Δημιουργία Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι μια on-line πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από σχεδόν παντού και θα υποστηρίζει ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον. Επιπλέον, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων που θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα e-learning, θα δημιουργηθούν πακέτα εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ. SCORM), επιτρέποντας την κοινή χρήση, επαναχρησιμοποίηση και επέκταση του υλικού. Θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση και τη διάδοση γνώσεων, προσφέροντας σύγχρονη και ασύγχρονη πρόσβαση. Το περιεχόμενο θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, και το οποίο θα προέρχεται κυρίως από τα αποτελέσματα της μελέτης για τις τεχνολογικές εξελίξεις στη θαλάσσια ρύπανση και λαμβάνοντας υπόψη τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

04. Εκπαιδευτικό Ηλεκτρονικό Παιχνίδι 

Θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο θα προωθήσει τις δεξιότητες, θα ενισχύσει και θα δώσει κίνητρα στους εκπαιδευόμενους για ανάπτυξη υπεύθυνης οικολογικής συμπεριφοράς, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο. Θα δώσει την ευκαιρία, μεταξύ άλλων καινοτόμων δυνατοτήτων, να παρουσιάσει πολυμεσικό υλικό, να προσομοιώνει διαδικασίες και δομημένες ιστορίες / σενάρια (επεξεργασμένο περιεχόμενο κατάλληλο για παιχνίδια και την ηλεκτρονική μάθηση), κυρίως σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις στη θαλάσσια ρύπανση. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού απαιτεί όχι μόνο καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και εξελιγμένες παιδαγωγικές μεθόδους ώστε να είναι επιτυχημένο και αποτελεσματικό αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με ένα νέο τρόπο μάθησης, μέσα από τη δραστηριότητα, παρά με την ακοή ή με το να διαβάζουν, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουν και να αυξήσουν το ποσοστό εκμάθησης. Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα από την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο, την ελκυστικότητα των παιχνιδιών καθώς και των νέων διαδραστικών δραστηριοτήτων.

05. Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο

Το Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο στοχεύει στην παροχή βαθύτερων πληροφοριών, βασικών εννοιών, ορισμών και καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη θαλάσσια ρύπανση στη σχολική εκπαίδευση. Θα αναπτυχθεί με βάση το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις ικανότητες που προσδιορίζονται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καθώς και τις Τεχνολογικές Εξελίξεις στη Θαλάσσια Ρύπανση. Το Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο θα βασιστεί σε διαδραστικές παιδαγωγικές μεθόδους και θα συνδυάσει τη θεωρία της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Περιβαλλοντικής Παιδαγωγικής προκειμένου να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι και την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα με διαφορετικούς αλλά και ολιστικούς  τρόπους.