Οι εταίροι

Η κοινοπραξία του Sea4All αποτελείται από 7 οργανισμούς από 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
ιστότοπος: www.ics.forth.gr
Χώρα: GR

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ΙΤΕ έχει να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινωνική και οικονομική προσφορά, σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ), ένα από τα έξι ινστιτούτα του ΙΤΕ, από την ίδρυσή του το 1983, έχει μια μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών, όπου παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς. Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του ΙΤΕ εστιάζει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ΤΠΕ στο ευρύτερο πλαίσιο εξατομικευμένης, προγνωστικής και προληπτικής ιατρικής με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση χρόνιων παθήσεων. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζονται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων πληροφορικής στον τομέα της ιατρικής και βιοϊατρικής πληροφορικής, της ηλεκτρονικής υγείας, της ιατρικής απεικόνισης και της βιοπληροφορικής. Πρόσφατα, το εργαστήριο επικεντρώνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και συστήματα γεωεντοπισμού. Έχει συμμετάσχει στην άσκηση πολιτικής προστασίας το 2007 (20 οργανώσεις / 300 εθελοντές), την ΕΕ POSEIDON 2011 σχετικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και ήταν ο συντονιστής του έργου NEREIDs σχετικά με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων και την κατάρτιση σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και πολιτικής προστασίας. Τελευταία, το CBML συμμετείχε στο έργο PACES (Ετοιμότητα για Κατάλληλη Διαμονή σε Καταυλισμούς Έκτακτης Ανάγκης), το οποίο χρηματοδοτείται επίσης από το Χρηματοδοτικό Εργαλείο Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιστότοπος: kritis.pde.sch.gr
χώρα: GR

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διαμορφώνει και εφαρμόζει τη νομοθεσία, διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό, συντονίζει και εποπτεύει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συντονίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό. Υπάρχουν δεκατρείς Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπό τον Υπουργό Παιδείας που εφαρμόζουν εκπαιδευτική πολιτική και συνδέουν τις τοπικές υπηρεσίες με τις κεντρικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση και εποπτεία άλλων αποκεντρωμένων υπηρεσιών στην περιοχή τους, καθώς και για το συντονισμό των τοπικών σχολικών συμβούλων. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποτελείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης β) Τμήμα Παιδαγωγικού Προσανατολισμού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και γ) Τμήμα Παιδαγωγικού Προσανατολισμού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι ακόλουθες υπηρεσίες υπάγονται επίσης στις αντίστοιχες Διευθύνσεις: Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΠΕΚ) 2. Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) 3. Κέντρα Περιφερειακής Υποστήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (PEKESES) 4. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 5. Σχολικοί Σύμβουλοι Προδημοτικής, Πρωτοβάθμιας, Ειδικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη είναι ένας μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που είναι υπεύθυνος για σχολεία και καθηγητές σε τέσσερις νομούς, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Λασίθι. Είναι υπεύθυνη για 1100 σχολεία και στα δύο επίπεδα εκπαίδευσης: • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 866 σχολεία • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 234 σχολεία 117 γυμνάσια, 74 γυμνάσια, 43 επαγγελματικές σχολές. Επίσης, σε αυτά τα σχολεία απασχολούνται 12445 εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων: • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 6460 εκπαιδευτικοί • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 5985 εκπαιδευτικοί Ο συνολικός αριθμός μαθητών στην περιοχή της Κρήτης είναι 98.552: • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 54.065 μαθητές • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 44.487 μαθητές. Το βασικό καθήκον της Περιφερειακής Διεύθυνσης είναι να συντονίζει, να συμπληρώνει, να υποστηρίζει και να εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργείου και να εποπτεύει την υλοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα σχολεία.

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί μια νέα βάση δεδομένων αναζήτησης συνεργατών σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος Erasmus +, από το Προσωπικό που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης, και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/partnerdb. Πρόκειται για μια εφαρμογή στο διαδίκτυο που σχεδιάστηκε για να βοηθάει οργανισμούς που αναζητούν προγράμματα Erasmus + και είναι ανοιχτός σε κάθε οργανισμό από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες για τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών.

ιστότοπος: www.cardiff.ac.uk
χώρα: UK

Πανεπιστήμιο CARDIFF

Το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ (CU) ιδρύθηκε το 1883 και είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Βρετανίας. Η ποιότητα και ο αντίκτυπος της έρευνας του Κάρντιφ οδήγησε σε μια εκθετική βελτίωση του στο Πλαίσιο Αριστείας Έρευνας της Μεγάλης Βρετανίας (REF), καταστώντας το ένα από τα 5 κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Το CU κατατάχθηκε επίσης ως το 2ο πανεπιστήμιο σε εθνικό επίπεδο με βάση τον αντίκτυπο της έρευνας σχετικά με μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία, η οικονομία και το περιβάλλον. Το CU είναι μέλος του ομίλου Russell, που αποτελείται από 24 κορυφαία πανεπιστήμια τα οποία διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ερευνητικό προσωπικό είναι πολύ υψηλού επιπέδου και περιλαμβάνει βραβευθέντες με Νόμπελ, Φίλους της Βασιλικής Εταιρείας και μέλη άλλων αναγνωρισμένων φορέων. Η τεχνογνωσία τους στην έρευνα και οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία και εμπορικούς εταίρους, κυβερνητικούς φορείς και άλλους οργανισμούς διεθνώς. Το CU υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών και εταιρειών spin-out και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ουαλία αλλά και πέραν αυτής. Το CU έχει ερευνητικά συμβόλαια συνολικής αξίας £ 500 εκατ.

Στο πλαίσιο του CU δημιουργήθηκαν μεγάλα Ερευνητικά Ιδρύματα για να ακολουθούν τις νέες επιστημονικές προσεγγίσεις σε μερικές από τις πιο επιτακτικές διεθνείς ανάγκες.

Η Σχολή Επιστημών της Γης και του Ωκεανού ιδρύθηκε το 1891. Βρίσκεται στο εικονικό κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου στην καρδιά του πολιτικού κέντρου του Κάρντιφ και γειτνιάζει με το Εθνικό Μουσείο της Ουαλίας που περιλαμβάνει μια μεγάλη γεωλογική συλλογή. Η Σχολή χωρίζεται σε τρεις κύριες ομάδες (Solid, Living, Changing) και είναι φημισμένη για ωκεανογραφικές, γεωλογικές, γεωχημικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Εστιάζει επίσης στη συνεργασία με τη βιομηχανία και σχετικά με τη βιώσιμη έρευνα (και εκμετάλλευση) των οικονομικών πόρων της Γης. Η Σχολή Επιστημών της Γης και του Ωκεανού αριστεύει στη διδασκαλία και την έρευνα, παρέχοντας ένα υποστηρικτικό και εμπνευσμένο μέρος για την ανάπτυξη της γνώσης για την εξέλιξη της Γης, τη ζωή και πώς λειτουργεί. Το Προσωπικό της Σχολής αποτελείται από περισσότερους από 55 ακαδημαϊκούς, συμπεριλαμβανομένων δύο Ομότιμων της Βασιλικής Εταιρείας. Ο σημερινός Διευθυντής της Σχολής είναι ο καθηγητής Ian Hall.

Το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ είναι ένα από τα δώδεκα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Συμβούλιο Έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου (RCUK) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Σχολικών Πανεπιστημίων (SUPI). Το SUPI στοχεύει στη δημιουργία δομημένων και στρατηγικών μηχανισμών για τη συνεργασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (HEIs) με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα κολέγια FE. Σκοπός της συνεργασίας είναι να υποστηρίξει την άμεση συνεργασία των ερευνητών με τους μαθητές και να φέρει σύγχρονα και καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα στην επίσημη και άτυπη μάθηση για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών. (http://www.rcuk.ac.uk/pe/PartnershipsInitiative/).

Το πρόγραμμα CUSP συνεργάζεται με συνεργαζόμενα σχολεία εταίρων και τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου του Cardiff , ενώ τα παράλληλα συνδέει με τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Νότιας Κοινοπραξίας. Στόχος του προγράμματος είναι: να κριθεί η υπάρχουσα δέσμευση του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ για τα σχολεία, να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη νέων ή να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τις υπάρχουσες δραστηριότητες, να  παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς και στους Πανεπιστημιακούς να μοιράζονται και να υποστηρίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, να αναπτύξουν τις δεξιότητες του προσωπικού του Πανεπιστημίου και των εκπαιδευτικών, να διερευνήσει τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου να υποστηρίξει τους νέους που δεν είναι στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση,  και να αναπτυχθούν υποδομές για τη στήριξη της συνεργασίας των εταίρων. Η ιστοσελίδα υποστήριξης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος CUSP. Ο δικτυακός τόπος στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου ενημέρωσης του ευρύ κοινού σχετικά με τα ειδικά προγράμματα του πανεπιστημίου. Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε έπειτα από διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης της Συμβουλευτικής Ομάδας Δασκάλων (ΤΑΡ), που δημιουργήθηκε πιλοτικά από το Πανεπιστήμιο. Η προσέγγιση TAP επιτρέπει στο Πανεπιστήμιο να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι εξελίξεις θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των σχολείων όσο και του Πανεπιστημίου. Ο ιστότοπος υποστήριξης του προγράμματος σπουδών έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν όλες τις δυνατές σχετιζόμενες

Δραστηριότητες με το Πρόγραμμα Σπουδών, ανάλογα με το ειδικό επίπεδο, το μάθημα, το είδος δραστηριότητας και το σχολείο. Εκτός από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών, η αναζήτηση προγραμμάτων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συνδέονται άμεσα με το πλήρες φάσμα των σχολικών προγραμμάτων διάχυσης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτές περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που στοχεύουν στην ενθάρρυνση των σπουδαστών να ελπίζουν και να προετοιμαστούν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και εκείνες που συνδέονται με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς-εταίρους.

 

ιστότοπος: www.isjarad.ro
χώρα: RO

Σχολική επιθεώρηση του νομού Αράντ

Η σχολική επιθεώρηση του νομού Αράντ είναι ένα θεσμικό όργανο στην υπηρεσία της κοινότητας που προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Η Σχολική Επιθεώρηση του Arad παρέχει το πλαίσιο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του νομού, προωθώντας την καινοτομία και τις πολιτικές μεταρρύθμισης. Ταυτόχρονα, η σχολική επιθεώρηση του νομού Arad προασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των φοιτητών, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, διασφαλίζοντας παράλληλα, με συγκεκριμένα μέσα, την ασφάλειά τους, καθώς και τη σωματική, πνευματική και ψυχική τους ανάπτυξη. Η Σχολική Επιθεώρηση του Arad έχει δεσμευτεί να επιδιώκει την ισότητα στην εκπαίδευση και να εγγυάται ίσες ευκαιρίες και ελεύθερο ανταγωνισμό προκειμένου να επιτύχει ποιοτική εκπαίδευση στις υπηρεσίες που παρέχει. Η σχολική επιθεώρηση του νομού Arad εποπτεύει 143 σχολεία (εκ των οποίων τα 67 είναι σε αστική περιοχή ενώ 76 είναι σε αγροτικές περιοχές), κι έχει 5428 άτομα διδακτικό προσωπικό και 63000 μαθητές. Η Σχολική Επιθεώρηση του Arad εφαρμόζει τις πολιτικές και τις στρατηγικές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Επιστημονικής Έρευνας (MENCS), παρακολουθεί την ποιότητα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας-μάθησης σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. ελέγχει, παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα της σχολικής διαχείρισης. συντονίζει την αποδοχή μαθητών, τις εθνικές αξιολογήσεις, τις εξετάσεις απολυτηρίου (Πανελλήνιες) και τους σχολικούς διαγωνισμούς. Επίσης μεσολαβεί στις συγκρούσεις μεταξύ σχολείων και τοπικής δημόσιας διοίκησης ή /και δήμου. Τέλος,  συντονίζει το σύνολο της κοινότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού και τις εξετάσεις.

Η Σχολική Επιθεώρηση του Arad πρέπει να ελέγχει και να επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζονται οι νόμοι και οι κανόνες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, να οργανώνει και να διεξάγει σχολικούς ελέγχους, να· οργανώνει και να διεξάγει τις εθνικές εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με το MENCS, να ελέγχει, να συμβουλεύει και να αξιολογεί τη δραστηριότητα των εκπαιδευτικών, να συμβουλεύει σχετικά με τη διαχείριση του σχολείου, να εφαρμόζει την εθνική πολιτική σχετικά με το Προσωπικό, να· οργανώνει και να διεξάγει εξετάσεις για τους εκπαιδευτικούς, να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού στα σχολεία, να προσδιορίσει τις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα προγράμματα κατάρτισης και τον αντίκτυπό τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η σχολική επιθεώρηση του νομού Arad έχει ως προτεραιότητες: την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας στην εκπαίδευση, την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη διασφάλιση πόρων στην εκπαίδευση, τη · διεθνοποίηση – Ευρωπαϊκή διάσταση, τη συμπληρωματικότητα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη σχολική εκπαίδευση.

Η Σχολική Επιθεώρηση του County Arad προωθεί τις οικουμενικές αξίες, τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως: ελευθερία σκέψης και έκφρασης, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, σεβασμό της προσωπικότητας και της ατομικότητας, δικαίωμα στην (πνευματική) ιδιοκτησία και δικαίωμα ίσων ευκαιριών. Η οργανωτική κουλτούρα του οργανισμού στηρίζεται σε αυτές τις αξίες, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, θεωρώντας  έτσι την αλλαγή ως πιθανή δύναμη βελτίωσης, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο – θεωρείται μέρος της διαχείρισης κα της εξέλιξης, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές απόψεις για τον προσδιορισμό των καλύτερων λύσεων, καθώς και την αναγνώριση της επίδοσης, της προσωπικής συμμετοχής και του ενδιαφέροντος για το έργο που επιτελείται. Η Σχολική Επιθεώρηση του County Arad στοχεύει στην αύξηση της αξιοπιστίας της στο κοινό, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δράσεις της και προάγει τη διαφάνεια και τον επαγγελματισμό στη λήψη αποφάσεων. Οι αξίες και τα πρότυπά μας είναι ο σεβασμός της ατομικότητας, του δικαιώματος σε ίσες ευκαιρίες, του δικαιώματος στην πνευματική ιδιοκτησία, της ελευθερίας της γνώσης, της σκέψης και του λόγου, της αλλαγής ως δυναμικής βελτίωσης, του επαγγελματισμού στη λήψη αποφάσεων, της ανάληψης κινδύνων στο πλαίσιο της διαχείρισης και πρόοδο, αυξάνοντας την αξιοπιστία στο δημόσιο μάτι. Η διασφάλιση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση διέπεται από την υπουργική απόφαση αριθ. 75/2005. Από το σχολικό έτος 2006-2007, κάθε σχολείο στη Ρουμανία εφάρμοσε ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και πέρασε στην εφαρμογή μεθοδολογιών αξιολόγησης και εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με αυτό. Έτσι, θα είναι εύκολο να εφαρμοστούν στα σχολεία οι καινοτομίες με τελικούς αποδέκτες τον δάσκαλο και το μαθητή που επωφελούνται από το παρόν έργο.

ιστότοπος: www.archipelago.gr
χώρα: GR

Αρχιπέλαγος

Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας είναι ένας Ελληνικός μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2000. Το Αρχιπέλαγος έχει δεσμευθεί να ερευνήσει και να προασπίσει τη βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών και νησιών, καθώς και της Βορειοανατολικής Μεσογείου  συνολικά. Το έργο του Αρχιπελάγους επικεντρώνεται στο συνδυασμό διεπιστημονικής επιστημονικής έρευνας με αποτελεσματική εργασία προστασίας, στην οποία συμμετέχουν ενεργά και οι τοπικές κοινότητες. Το έργο αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό υπόβαθρο που επιτρέπει και ενισχύει τις εκστρατείες του Αρχιπελάγους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να υπερασπιστεί την πλούσια βιοποικιλότητα της ανατολικής Μεσογείου από τις επιπτώσεις που την απειλούν όλο και περισσότερο. Ένας από τους κύριους τομείς δράσης του Αρχιπελάγους είναι η προστασία της άγριας θαλάσσιας πανίδας. Το έργο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως: έρευνα και προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, έρευνα σχετικά με τη διαχείριση της αλιείας, ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων με έμφαση στα υπό εξαφάνιση οικοσυστήματα και είδη καθώς και στην αξιολόγηση της διάβρωσης φαινομένων και παράκτιας ζώνης, έρευνα σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές υδατοκαλλιέργειας, ωκεανογραφική έρευνα, αξιολόγηση της θαλάσσιας ρύπανσης, πρόληψη των θαλάσσιων καταστροφών και άλλα. Παράλληλα με τις εργασίες έρευνας και προστασίας, το Αρχιπέλαγος φιλοξενεί επίσης φοιτητές και νέους μελετητές από ευρύ φάσμα ειδικοτήτων στις 7 ερευνητικές μας βάσεις στα νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Από το 2001, οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες φιλοξένησαν πάνω από 2.500 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus, Leonardo, Youth, Fullbright και άλλων συναφών έργων. Το Αρχιπέλαγος διαθέτει δύο βασικές ερευνητικές βάσεις στη Σάμο, ενώ σε άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται 6 μικρότεροι ερευνητικοί σταθμοί. Οι ερευνητικές δράσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση 2 κατάλληλα εξοπλισμένων σκαφών. Το προσωπικό ποικίλλει από 7 έως 15 μέλη (εποχιακή διακύμανση ανάλογα με τον αριθμό των έργων που εκτελούνται).

ιστότοπος: www.moec.gov.cy
χώρα: CY

Κυπριακό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Κυπριακό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (CPI) είναι Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ένα Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση και η αναπτυξιακή αποστολή του καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Οι κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού είναι η επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση), η εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση, η εκπαιδευτική τεκμηρίωση, η εκπαιδευτική τεχνολογία, η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και προώθηση καινοτομιών και νέων αντικειμένων εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), Πολυπολιτισμική εκπαίδευση και Ενεργός πολίτης. Από το 2004 ιδρύθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με στόχο την αποτελεσματική προώθηση περιβαλλοντικών θεμάτων και αειφόρων ανάπτυξης, στην επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη εκπαίδευση. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σεμινάρια της σχολικής βάσης, η εφαρμογή διαφόρων Εθνικών και Διεθνών προγραμμάτων ΕΕ και ESD σε σχολεία, η ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, την έρευνα στην ΕΑΑ, το συντονισμό του δικτύου των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την ενσωμάτωση της ΕΑΑ στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών και τη συμμετοχή και τη δικτύωση σε διάφορα διεθνή προγράμματα. Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υποστηρίζεται από 17 έμπειρα άτομα στην ΠΕ και ΕΑΑ. Η επίσημη εκπαίδευση είναι δομημένη οριζόντια, προκειμένου να προωθηθούν θέματα ΕΑΑ σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα με ενιαίο τρόπο. Ειδικότερα,  και σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2020, η Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων ΕΑΑ των φοιτητών. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται στενά με τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια και εμπορικές αγορές προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές ευκαιρίες να συνδυάσουν τη θεωρία με την πρακτική για θέματα και επαγγέλματα σχετικέ με την ΕΑΑ. Για το σκοπό αυτό και σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς πραγματοποιήθηκε μια σειρά σεμιναρίων απευθυνόμενων σε καθηγητές από όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα σε πραγματικό επίπεδο για την ΕΑΑ. Επιπλέον, εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους, προετοιμάστηκαν με επίκεντρο τα θέματα ΕΑΑ.

ιστότοπος: www.ucy.ac.cy
χώρα: CY

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Κέντρο Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (OC-UCY) διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της φυσικής και της δυναμικής των ωκεανών, της τηλεπισκόπησης, της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, της βιολογικής και χημικής ωκεανογραφίας, των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων, των ειδικών ωκεανογραφικών και θαλάσσιων δεδομένων και των μετα-δεδομένων .Το κέντρο στοχεύει στην έρευνά σχετικά με τις επιχειρησιακές ωκεανογραφικές προβλέψεις, τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων και τις προβλέψεις, τη δορυφορική και επιτόπια θαλάσσια παρακολούθηση, τη διαχείριση δεδομένων θαλάσσιων πληροφοριών και τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. Συμμετέχει σε διάφορα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις ωκεανογραφικές προβλέψεις, εφαρμογές και τη  διαχείριση. Σήμερα απασχολεί μία ομάδα 10-15 επιστημόνων και συνεργατών μεταξύ των οποίων ωκεανογράφοι, διαχειριστές δεδομένων και επαγγελματίες πληροφορικής.