Η λογική του έργου

Το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον είναι αναμφισβήτητα πολύτιμο μέρος του πλανήτη μας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο, αν και αποτελεί έναν  θεμελιώδη πυλώνα για πολλές πτυχές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η θαλάσσια κυκλοφορία και η αλιεία, η εκμετάλλευση πετρελαίου, ο τουρισμός κ.λπ. Ωστόσο, οι θάλασσες υποφέρουν από την ανθρωπότητα εδώ και χιλιετίες. Σήμερα, η κατάσταση έχει χειροτερέψει ακόμη περισσότερο: οι θάλασσες απειλούνται από ακόμη περισσότερες μορφές ρύπανσης που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και από τις τεχνολογικές καταστροφές (πετρελαιοκηλίδες, πλαστικά, χημικά, κ.λπ.) τόσο στην ξηρά όσο και στην ανοικτή θάλασσα. Οι οικολογικές επιπτώσεις είναι τεράστιες, επηρεάζοντας τη ζωή στη θάλασσα και κατά συνέπεια και την υγεία των ανθρώπων. Είναι ένα θέμα που αφορά και επηρεάζει όλους, όλες τις ηλικίες και όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς, όπως έχει αποδειχθεί, μόνο μια ισχυρή κοινή οικολογική συνείδηση ​​μπορεί να οδηγήσει στην αντιστροφή της σημερινής κατάστασης. Και αυτό είναι θέμα πολιτισμού και εκπαίδευσης που πρέπει να καλλιεργηθεί από μικρές ηλικίες για να αναπτυχθεί αργότερα.

Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει και αναδιαμορφώσει όλες τις πτυχές της ζωής μας (επαγγελματική, κοινωνική, εκπαιδευτική, προσωπική κ.λπ.). Αποτέλεσμα αυτής της επιρροής είναι και η ανάπτυξη και εξέλιξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας τα οποία διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό διαδραστικότητας και πολυπλοκότητας: όχι μόνο λόγω της απαίτησης για πιο εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, αλλά και λόγω της νέας ανάγκης για καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των νέων τεχνολογιών, καθώς οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες σφαιρικά,, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του μέλλοντος.. Περιττό να αναφερθεί ότι οι σημερινοί φοιτητές / νέοι είναι συνεχώς «δικτυωμένοι» καθώς διαθέτουν πολλές και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στον ιστό, όπως μέσω υπολογιστών κινητών συσκευών κτλ..

Σκοπός του έργου Sea4All είναι να συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση και  διαμόρφωση μιας ισχυρής οικολογικής συνείδησης σε μαθητές σχολικής ηλικίας και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας όπως δασκάλους και εκπαιδευτικούς,  με διασκεδαστικούς τρόπους και μέσα από τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων. Σκοπός είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με την ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης σε περιβαλλοντικά θέματα για τη διαμόρφωση ισχυρής οικολογικής συνείδησης. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με πετρελαιοκηλίδες και επιπλέοντα αντικείμενα, το οποίο θα περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια, συλλογές χαρτών και φωτογραφιών, βίντεο κλπ. καθώς και εργαλεία όπως ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι και μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς ολοκληρωμένης γνώσης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης από δασκάλους και εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, υποστηριζόμενους από εργαλεία νέας τεχνολογίας στη σχολική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων θα δώσει κίνητρα και θα προωθήσει την κατάρτιση στον τομέα της θαλάσσιας ρύπανσης με διασκεδαστικό τρόπο.

Το έργο Sea4All στοχεύει στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω της χρήσης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης με ιδιαίτερη έμφαση σε πετρελαιοκηλίδες και επιπλέοντα αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθούν καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό για τη μεταφορά επιστημονικών γνώσεων στους τελικούς αποδέκτες. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί η κατάλληλη στρατηγική μάθησης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο των καινοτόμων παιδαγωγικών μεθοδολογιών, το σχέδιο θα εφαρμόσει i) Διδακτικές Πρακτικές: Το πρόγραμμα στοχεύει ειδικά στην εισαγωγή και καλλιέργεια μαλακών δεξιοτήτων μέσα από διερευνητική μάθηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η εκπαίδευση όσο και οι γνώσεις καθώς και το πολύπλευρο περιεχόμενο και τα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς αναπτύσσονται με σκοπό διαφορετικές μορφές και επίπεδα μάθησης, διευκολύνοντας τη μάθηση με βάση διαφορετικά ενδιαφέροντα, στόχους και προτιμήσεις μαθητών τους, ώστε να αυξάνονται τα κίνητρα μάθησης ii) Εκπαιδευτικές πρακτικές: Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία υποστηρίζουν τον ελεύθερο πειραματισμό, τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου και αντικειμένων μέσω δημιουργικής σκέψης και πρακτικών και μάθησης βασισμένης στο παιχνίδι. Οι δραστηριότητες, καθώς και το περιεχόμενο των εργαλείων και η πλατφόρμα θα είναι ευέλικτες έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν μεμονωμένες ανάγκες μαθητών, ενώ παράλληλα οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατευθύνουν και να ρυθμίζουν τη μαθησιακή τους διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενσωμάτωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας που ώστε να μάθουν οι μαθητές να υποστηρίζουν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Το έργο εφαρμόζει όλες τις προσεγγίσεις και εξελίξεις για την ενίσχυση και προώθηση της κριτικής σκέψης των μαθητών σε σχέση με οικολογικά θέματα και κυρίως το θαλάσσιο περιβάλλον ώστε να διαμορφώσει ισχυρή οικολογική συνείδηση.