Εκπαιδευτική Δράση

29-31 Μαρτίου 2019 | Λευκωσία – Κύπρος

Στην εκπαιδευτική δράση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που θα εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς (train the trainers). Οι συμμετέχοντες θα είναι εκπαιδευτικοί από το χώρο της σχολικής εκπαίδευσης (όπως δάσκαλοι) και προσωπικό των Εταίρων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε εργαστήρια, στα ακόλουθα στάδια:

  1. Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών και η σημασία του.
  2. Εκπαίδευση για το πώς το εγχειρίδιο, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν στο σχολείο, στα προγράμματα σπουδών σε διάφορες δραστηριότητες περιβαλλοντικών σχολείων.
  3. Πρακτική Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου και Εκπαίδευση.

Η Εκπαιδευτική Εκδήλωση είναι σημαντική για το διακρατικό χαρακτήρα του έργου.  

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριος στόχος των Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων είναι να μεγιστοποιηθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Οι συμμετέχοντες θα είναι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, παιδαγωγοί, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος κι από άλλους σχετικούς και εμπλεκόμενους φορείς.

Η βασική δομή των Εκδηλώσεων θα είναι η εξής: εισαγωγή και σύντομη παρουσίαση του έργου Sea4All, παρουσίαση των επιτευγμάτων και των αποτελεσμάτων του έργου (έρευνα, αποτελέσματα, συνεργασίες, εμπειρίες), συζητήσεις και εργαστήρια σχετικά με τα αποτελέσματα και τη βελτίωσή τους. Επίσης θα υπάρξει ειδική συζήτηση για περαιτέρω διάδοση και δυνατότητα εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου (βιωσιμότητα) Τέλος, οι Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις πλαισιώνονται από Ειδικές Συνεδρίες που στοχεύουν στη βελτίωση της δικτύωσης, στην ανταλλαγή πρακτικών, και στην ανταλλαγή εμπειρίας αποσκοπώντας στην ενίσχυση των όποιων μελλοντικών συνεργασιών.

Η τελική (διεθνής) πολλαπλασιαστική Εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Κύριος στόχος της Τελικής Εκδήλωσης είναι να μεγιστοποιηθεί η διάδοση των ολοκληρωμένων αποτελεσμάτων που θα έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Στην τελική Εκδήλωση θα συμμετάσχουν καθηγητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι από άλλους σχετικούς και εμπλεκόμενους φορείς ενώ θα προσκληθούν και διεθνείς συμμετέχοντες. Κατά την τελική Εκδήλωση θα δοθεί έμφαση στη διάδοση των ολοκληρωμένων αποτελεσμάτων του έργου, όπως έρευνα, μελέτες, προϊόντα όπως το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η πλατφόρμα, το Πρόγραμμα σπουδών και το Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο κτλ καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος θα συζητηθεί και θα παρουσιαστεί η δυνατότητα διάδοσης και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του έργου στη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα.